Feltételek

Feltételek

www.enjoyrestaurant.hu weboldal (továbbiakban  „Weboldal”) és az ott található tartalom (képanyag, videotartalom, leírás, grafika, stb.) a Borkakas Kft. (Cím: 1051. Budapest, Október 6. u. 26.; Cg. 01-09-200239) kizárólagos tulajdonát képezi.

A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott törvények alapján szerzői jogvédelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakat a Borkakas Kft. engedélye nélkül tilos bármilyen formában másolni, terjeszteni, publikálni, azokat analóg, valamint digitális módon rögzíteni vagy letölteni.

A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában való közlése, illetve felhasználása kizárólag a Borkakas Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A felhasználási engedélyre irányuló kérelmet az info@enjoyrestaurant.hu

 

email címre kell küldeni, megjelölve abban a felhasználás célját és mikéntjét.

A Borkakas Kft szellemi tulajdonának megsértése (védjegysértés, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A bár működésével, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.enjoyrestaurant.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://enjoyrestaurant.hu//felhasznalasi-feltetelek/és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: ITT

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Borkakas  Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1051. Budapest, Október 6. u. 26.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: chab63@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-200239
Adószáma: 25109591-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék
Telefonszáma: 003612690834
Telefonos ügyfélszolgálati ideje:
hétfő 11.00-18.00 óráig
kedd 11.00-18.00 óráig
szerda 11.00-18.00 óráig
csütörtök 11.00-18.00 óráig
péntek 11.00-18.00 óráig
szombat 10.00-14.00 óráig
Adatvédelmi nyilvántartási száma: XXX
A szerződés nyelve: magyar
Statisztikai számjele: XXX
Működési engedélyének száma: XXX
Engedélyező hatóság: XXX
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Magyar Hosting Kft.
Székhelye1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Postacíme: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefonszám: +36 1 700 2323
E-mail : info@mhosting.hu

  1. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. február 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. hírlevél/feliratkozás

Hírlevélre történő feliratkozásnál a checkbox pipálásával – az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján – a Felhasználó hozzájárul, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje, és hírlevelet küldjön a számára.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulását bármikor visszavonhatja,, akár egy kattintással.

  1. Vegyes Rendelkezések

4.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

4.2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

  1. Panaszkezelés rendje

5.1. Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  1. Szerzői jogok

6.1. Miután a enjoyrestaurant.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a enjoyrestaurant.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2. A enjoyrestaurant.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4. Tilos a enjoyrestaurant.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a enjoyrestaurant.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5. A enjoyrestaurant.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.6. A enjoyrestaurant.hu weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában való közlése, illetve felhasználása kizárólag aBorkakasKft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A felhasználási engedélyre irányuló kérelmet az info@enjoyrestaurant.hu e-mail címre kell küldeni, megjelölve abban a felhasználás célját és mikéntjét.
6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

  1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://enjoyrestaurant.hu//felhasznalasi-feltetelek/
A Borkakas Kft. a mindenkor hatályos törvények szerint saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Budapest, 2018. XXX.

hétfőtől vasárnapig: 07:00-24:00

reggeli: 07:00-11:00

Asztalfoglalás:

+36 (1) 269 0834

Copyright © ENJOY! 2018. Minden jog fenntartva! • Design by IWY pixel